De geschiedenis

De realisering van het bedrijvenpark en het landschapspark De Danenberg kent een lange voorgeschiedenis. Begin jaren negentig ontstonden de plannen voor de realisatie van het Multimodaal Transportcentrum Valburg (MTC-Valburg) als onderdeel van de Betuweroute. Het betrof de ontwikkeling van een gebied van ongeveer 500 hectare, waarvoor steun was bij de provincie Gelderland, de gemeenten Nijmegen en Arnhem, de Stadregio Arnhem-Nijmegen en het bedrijfsleven, waaronder diverse gebiedsontwikkelaars, die in het gebied grondposities hadden verworven. Milieu- en bewonersorganisaties kwamen hiertegen in verzet. Na jaren van strijd met inzet van vele middelen (juridische procedures, grondaankopen (Betuwse Bongerd), manifestaties) brokkelde het draagvlak bij de voorstanders steeds verder af. Na een negatieve uitspraak van de Raad van State in een planologische procedure, geïnitieerd door o.a. de milieuorganisaties, besloot de provincie Gelderland uiteindelijk in 2002 te stoppen met de planologische ontwikkeling van het MTC. Niet lang daarna kwam tussen voorstanders (betrokken gebiedsontwikkelaars met grondposities, waaronder De Brouwerij) en tegenstanders (milieuorganisaties) een dialoog op gang over de toekomst van het gebied. Deze dialoog leidde in 2004 tot overeenstemming over een integrale visie over de ontwikkeling van het betrokken gebied. Dit werd vervolgens vastgelegd in de Notitie Tussenstand.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • er is een noodzaak voor de ontwikkeling van een beperkt bedrijventerrein; dit terrein mag de 'draagkracht' van het gebied niet te boven gaan (uit nader onderzoek door STEC en uitgaande van de SER-ladder, bleek een regionaal terrein van maximaal 85 hectare netto nodig);
  • de landschappelijke en ecologische waarden in het gebied worden per saldo versterkt en deze versterkte waarden voorkomen na realisering van het bedrijventerrein een verdere toekomstige verstedelijking naar het westen;
  • bedrijventerrein en landschapswaarden worden gelijktijdig gerealiseerd, waarbij de versterking van de landschapswaarden mede worden gefinancierd uit de opbrengsten van de gronduitgifte op het bedrijventerrein.

Eind 2005 stemde de gemeente Overbetuwe in met de locatiekeuze van het bedrijventerrein en medio 2006 sloot zij een intentieovereenkomst met het Betuws Bedrijvenpark B.V. over de realisering van het bedrijventerrein onder 17 voorwaarden. In december 2006 ondertekenden de betrokken milieuorganisaties (Gelderse Milieufederatie, Vereniging Milieudefensie, Stichting De Groene Long en Stichting tot Behoud van een Open Betuwe) en Betuws Bedrijvenpark BV een samenwerkingsovereenkomst, waarin de realisatie van het Landschapspark De Danenberg en het Betuws Bedrijvenpark op hoofdlijnen werd vastgelegd, inclusief de financiering van een minimale omvang van het landschapspark. In het convenant is vastgelegd: "Geen bestemmingsplan voor het bedrijvenpark zonder harde financiële garanties voor het landschapspark. Geen harde financiële garanties voor het landschapspark zonder een onherroepelijk bestemmingsplan voor het bedrijvenpark". Vanaf december 2006 werken private partijen, betrokken marktpartijen en milieuorganisaties, en overheid, samen aan een integraal plan Betuws Bedrijvenpark/Landschapspark Danenberg. Vervolgens werd op verzoek van de gemeenteraad van Overbetuwe begin 2007 gestart met burgerparticipatie door het instellen van het Overlegplatform. In dit platform, dat rechtstreeks aan de gemeente adviseerde, waren naast de milieuorganisaties de dorpsorganisaties, de direct omwonenden en het lokaal bedrijfsleven vertegenwoordigd. De integrale visievorming werd op hoofdlijnen al vastgelegd in diverse documenten en samenwerkingsafspraken.

Het bestemmingsplan De Nieuwe Rietgraaf, waarin de aanleg van het Betuws Bedrijvenpark is geregeld is door de gemeente Overbetuwe vastgesteld. De raad van State heeft zich ook uitgesproken, waarbij het overgrote deel van het plan in stand is gebleven. De definitieve ontwerpen voor de uitwerking van het landschapspark De Danenberg zullen uiteindelijk ook vast komen te liggen in één of meer bestemmingsplanwijzigingen. Wanneer deze niet passen binnen de kaders van voorgenoemde afspraken, zal een procedure tot bestemmingsplanwijziging ook niet plaatsvinden.

flashcontent

Het Plan

"Het landschapspark moet robuust genoeg zijn om verdere verstedelijking naar het westen in de toekomst te voorkomen" Lees meer over het plan...
Deelnemende partijen
KPW GNMF K3Delta

KWP Gebiedsontwikkelaars:
Ralf Weghorst 06-23846377

K3Delta:
Yvonne Kieft 024- 3488853 of 06-13070387

Gelderse Natuur en Milieufederatie:
Joost Reijnen 026-3523741

Gemeente Overbetuwe:
Roger Jakobs 06-42009199