Het plan

Een van de belangrijke pijlers binnen het projectplan is het versterken van de landschappelijke en ecologische waarden in het gebied. Dit wordt onder meer gerealiseerd door toevoeging van nieuwe natuur, verbreden van de Rietgraaf, het aanleggen van een natuurvriendelijke oever, het aanplanten van de Oosterhoutsestraat, aanleg van fiets- en wandelverbindingen en kleinschalige woningbouw passend bij het dorpse karakter. De natuurlijke waarden blijven echter de boventoon voeren.

Het landschapspark moet robuust genoeg zijn om verdere verstedelijking naar het westen in de toekomst te voorkomen en kwalitatief hoogwaardig om een aantrekkelijk recreatief gebied te worden. Daarmee moet deze afronding van de stadsrandzone gaan fungeren als een kwalitatief hoogwaardig 'groen prikkeldraad' tegen verder oprukken van de bebouwing.


Wat betekent dit concreet?

De aanleg van het landschapspark bevat grofweg vier gedeelten;

  1. Aanleg van nieuwe natuur in de vorm van (fruit)bomen, bosschages, bloemrijke graslanden en kleinschalige woningbouw in het gebied tussen het bedrijvenpark en Slijk-Ewijk, aanleg van fiets- en voetpaden en het aanleggen van kleine landschapselementen zoals boomgaarden, elzenhagen en watergangen.
  2. Versterking van de dorpskern Slijk-Ewijk door sloop van de oude schuren achter de Dorpsstraat en realisatie van een kleinschalige uitbreiding van de woningbouw die aansluit bij het karakter en de omvang van de huidige bebouwing van het dorp. Het karakteristieke zicht op het dorp vanaf de dijk blijft behouden.
  3. Verder wordt de Rietgraaf voorzien van natuurvriendelijke oevers, worden fiets- en voetpaden aangelegd en worden langs de Oosterhoutsestraat bomen ingeplant.
  4. In de toekomst wordt het zuidelijk deel van de groene rits (langs de kassen, tussen de Oosterhoutsestraat en de Waaldijk) ingericht met nieuwe natuur en kleinschalig wonen en worden waterplassen aangelegd langs de A15. Rondom het open water worden paden aangelegd

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt inmiddels ter inzage tot 16 augustus aanstaande. Na de zomer zullen de reacties verwerkt gaan worden.

Participatie

"Burgerparticipatie in een zo vroeg mogelijk stadium is zeer belangrijk. Het behouden, versterken en benutten van het draagvlak onder bewoners/belanghebbenden in het gebied is cruciaal uitgangspunt bij het ontwerpen van de definitieve ontwerpen voor de drie onderdelen." Lees meer Burgerparticipatie...
Deelnemende partijen
KPW GNMF K3Delta

KWP Gebiedsontwikkelaars:
Ralf Weghorst 06-23846377

K3Delta:
Yvonne Kieft 024- 3488853 of 06-13070387

Gelderse Natuur en Milieufederatie:
Joost Reijnen 026-3523741

Gemeente Overbetuwe:
Roger Jakobs 06-42009199