Participatie

Met dit project willen bedrijven en milieuorganisaties, ondersteund door de gemeente, op basis van de landschapsvisie en het Realisatie- en Beheerplan van het landschapspark Danenberg de plannen in nauw overleg met grondeigenaren, omwonenden, gebruikers en ge�nteresseerden verder uitwerken naar een definitief ontwerp, dat vervolgens gereed is om de planologische procedure (bestemmingsplanwijziging) te doorlopen.

Burgerparticipatie in een zo vroeg mogelijk stadium is zeer belangrijk. Het behouden, versterken en benutten van het draagvlak onder bewoners/belanghebbenden in het gebied is cruciaal uitgangspunt bij het ontwerpen van de definitieve ontwerpen voor de drie onderdelen.

In samenwerking met de gemeente Overbetuwe en milieuorganisaties betrekt V.O.F. De Brouwerij grondeigenaren, omwonenden, potenti�le gebruikers en andere direct belanghebbenden dan ook nauw bij de verdere planuitwerking van het landschapspark.

Hiervoor is de werkgroep opgericht, waarin bewoners zitten uit de directe omgeving van de Danenberg, die bovendien op verschillende vlakken kennis en expertise hebben. Denk daarbij aan kennis op het gebied van cultuurhistorie, ecologie en op maatschappelijk vlak.

Aan de hand van het Integraal Schetsontwerp en andere documenten heeft de werkgroep over de gedetailleerde uitwerking van de visie geadviseerd. Verder toetst de werkgroep de plannen aan de opgestelde randvoorwaarden. Inzet hiervan is het vergroten van het draagvlak voor de ontwikkelingen in het landschapspark, het gebruiken van lokale kennis van het gebied en ervoor zorg dragen dat iedereen het gebied als "het zijne" gaat zien.

In december 2015 is het VO door de stuurgroep vastgesteld. Samen met de werkgroep zal een aanzet gemaakt worden voor de detaillering in het DO (definitief ontwerp).

flashcontent

Bewoners aan het woord...

"In die hoogtijdagen van de tabaks- en fruitteelt breidde de Breunissen-dynastie zich uit langs de noordkant van de Waaldijk richting Slijk-Ewijk, in de vorm van opstallen en boomgaarden, waarvan zij het fruit veelal op stam verkochten. " Bewoners over De Danenberg...
Deelnemende partijen
KPW GNMF K3Delta

KWP Gebiedsontwikkelaars:
Ralf Weghorst 06-23846377

K3Delta:
Yvonne Kieft 024- 3488853 of 06-13070387

Gelderse Natuur en Milieufederatie:
Joost Reijnen 026-3523741

Gemeente Overbetuwe:
Roger Jakobs 06-42009199